Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Usługi celne UE

Procedury celne Unii Europejskiej

Ponieważ Polska jest członkiem UE, obowiązują tu wszystkie standardowe przepisy handlowe i celne Unii Europejskiej. Ze względu na wolny handel pomiędzy państwami członkowskimi UE na rynku wewnętrznym, wszelkie operacje importu i eksportu towarów realizowane są wyłącznie z krajami spoza UE. Odprawa celna jest wymagana tylko wtedy, gdy towar przekracza granicę UE.

Współdziałanie handlowe Unii Europejskiej z krajami spoza UE reguluje Kodeks Celny UE - zbiór przepisów dotyczących ujednolicenia procedur handlowych pomiędzy krajami UE a kontrahentami zewnętrznymi. Przepisy te zapewniają jednolitość i przejrzystość praktyk celnych we wszystkich krajach UE.

Głównym instrumentem regulacji celnej Unii Europejskiej jest wspólna taryfa celna (OTT), taka sama dla wszystkich krajów członkowskich UE. OTT to tabela nomenklatury towarów i stawek celnych mających zastosowanie do określonego towaru importowanego do Unii Europejskiej z krajów trzecich. Wysokość ceł zależy od rodzaju importu, nomenklatury i kraju pochodzenia towaru.

Procedury celne Unii Europejskiej

Towary przybywające do jednego z punktów celnych Unii Europejskiej są objęte procedurą celnej kontroli czasowego składowania (do 90 dni) do czasu ustalenia dla nich jednej z następujących procedur celnych lub reeksportu:

1. Dopuszczenie towaru do swobodnego obrotu (po spełnieniu wszystkich wymogów eksportowych – opłaceniu odpowiednich podatków (VAT), ceł, akcyzy oraz okazaniu ustalonych zezwoleń/świadectwa).

2. Procedury specjalne

Tranzyt

  • Eksporter przywożący do Polski towary z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej jest zobowiązany do dopełnienia procedury tranzytu. Kodeks celny przewiduje wewnętrzną procedurę tranzytu wewnątrz UE do miejsca dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu oraz zewnętrzną procedurę tranzytu (poza UE). Dopuszczenie towaru do swobodnego obrotu jest możliwe dopiero po opłaceniu wszystkich ustalonych ceł i podatków, w tym podatku VAT.

Umieszczenie towaru w składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym

  • Składowanie celne - towary wywożone do Unii Europejskiej mogą być składowane pod dozorem celnym w składzie celnym lub innym dopuszczonym przez administrację celną miejscu, bez nakładania ceł i innych opłat celnych związanych z wywozem towarów i polityką handlową.
  • Wolne strefy celne to specjalne strefy na obszarze celnym Unii Europejskiej, w których dozwolone jest bezcłowe umieszczanie przywożonych towarów bez płacenia podatków wewnętrznych, do czasu przypisania temu produktowi innej zatwierdzonej procedury celnej lub reeksportu. W ten sposób towary mogą również podlegać prostym operacjom, w tym przeładunkowi i przepakowaniu.

Czasowy import towarów

  • Towary wywiezione mogą być czasowo wwiezione na terytorium Unii Europejskiej bez płacenia podatków i ceł przez okres do 2 lat pod warunkiem, że towary te zostaną powrotnie wywiezione bez zmian.

Przetwarzanie zewnętrzne i wewnętrzne

  • Przetwarzanie zewnętrzne przewiduje wywóz towarów poza obszar celny Unii Europejskiej na czas wymagany do przetworzenia, po którym towary są dopuszczone do swobodnego obrotu z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z podatków i ceł.
  • Przetwarzanie wewnętrzne ma miejsce, gdy niektóre towary są przywożone do UE w celu przetworzenia pod kontrolą celną, a następnie powrotnego wywozu, podczas gdy eksporter jest zwolniony z płacenia podatków, ceł i większości procedur celnych.

Eksport towarów do krajów UE

Liberalizacja stosunków handlowych z Unią Europejską otwiera przed eksporterami szerokie możliwości zwiększenia eksportu do krajów UE. Wejście na rynek UE wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu dyrektyw administracyjnych i prawnych, w tym wydawania licencji i dokumentów potwierdzających zgodność importowanych produktów ze wszystkimi normami unijnymi.

Niezbędna podstawowa dokumentacja przy eksporcie towarów do krajów UE

Numer rejestracyjny przedsiębiorcy (EORI)

Numer Identyfikacyjny Rejestru Przedsiębiorców (EORI) to niepowtarzalny identyfikator nadawany przez administrację celną państwa UE każdemu przedsiębiorcy (firmie lub osobie fizycznej) działającemu na podstawie przepisów prawa celnego UE.

Eksporterzy spoza UE automatycznie otrzymują numer EORI po pierwszym przedłożeniu zgłoszenia celnego uproszczonego (EXS), ładunkowego (SAD) lub wjazdowego (ENS).

Numer EORI jest używany przez operatorów jako identyfikator (w tym w zgłoszeniach celnych) podczas interakcji z organami celnymi Unii Europejskiej.

Deklaracja celna ładunku (pojedynczy dokument administracyjny - SAD)

Deklaracja ta jest główną formą celną, która jest używana bezpośrednio przy eksporcie/ imporcie towarów przez granicę Unii Europejskiej. SAD jest składany do administracji celnej państwa członkowskiego Unii Europejskiej w formie elektronicznej lub papierowej i służy do zadeklarowania informacji o statusie towaru (import/eksport, tranzyt, przechowywanie towaru w punkcie celnym, utylizacja, przetwarzanie itp.) przez importera.

Wjazdowa deklaracja skrócona (ENS)

Oświadczenie to, składane w formie dokumentu elektronicznego przed przekroczeniem przez ładunek granicy UE, zawiera informacje o importowanym towarze (listy przewozowe, faktury itp.). Przewoźnik ma obowiązek złożyć deklarację PDS do administracji celnej kraju UE, przez który eksportowany towar zostanie wwieziony na teren UE.

Grupa inPL oferuje swoim klientom odprawę celną w Polsce, a także wprowadzanie towarów na rynek oraz usługi logistyki magazynowej.

Kontakt