Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

RODO

Usługi oferowane przez inPL Group są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności.
​​​​​​​Polityka opiera się na trzech filarach:

  1. Zakres gromadzonych danych osobowych.

  2. Przetwarzanie danych osobowych Klienta.

  3. Logi serwera.


ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Strona internetowa gromadzi dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie dla realizacji umów świadczonych przez inPL Group.

  2. Gromadzone są następujące dane:

    1. Imię i nazwisko, E-Mail: w celu opłacania rachunków on-line,

    2. Adres IP urządzenia końcowego: w celach technicznych i statystycznych


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest inPL Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod adresem ul. Mełgiewska 74/200, 20-234 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605773, NIP 7123309690, REGON 363908422 (zwaną dalej: inPL Group).

Kontaktowy adres e-mail do  Inspektora  ochrony danych w inPL: [email protected]

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) — c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z inPL Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez inPL Group i wykonania zawartej przez Ciebie z inPL Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez inPL Group, a także wykonania ciążących na inPL Group obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

inPL Group może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, w szczególności kancelarii notarialnej, kancelarii adwokackiej, kancelarii radcy prawnego, kancelarii patentowej, biurom rachunkowym, firmie kurierskiej, firmie informatycznej, biurom tłumaczeń.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców inPL Group posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z inPL Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez inPL Group, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z inPL Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez inPL Group. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z inPL Group umowy o świadczenie usług oferowanych przez inPL Group, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez inPL Group działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez inPL Group ciążącego na inPL Group obowiązku prawnego — przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.


LOGI SERWERA

Korzystanie z naszych serwisów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Kontakt