Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Wpis do rejestru BDO

06.12.2019 Wpis do rejestru BDO

Co to jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,

 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych).

   

Którzy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając formularz https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem decydujące znaczenie dla stwierdzenia czy firma powinna złożyć wniosek ma obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności.

   

Poniżej znajdziesz listę obszarów oraz zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe.

 • Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);

 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);

 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);

 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

 • Organizacje odzysku.

  Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;

 • Punkt zbierania pojazdów;

 • Stacja demontażu;

 • Strzępiarka.

  Sprzęt elektryczny lub elektroniczny

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele;

 • Zbiórka zużytego sprzętu;

 • Zakład przetwarzania;

 • Działalność w zakresie recyklingu;

 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling;

 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Baterie lub akumulatory

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;

 • Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

 • Pdmiot pośredniczący.

  Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach

 • Organizacje odzysku opakowań;

 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;

 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;

 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;

 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;

 • Organizacja samorządu gospodarczego.

  Transport odpadów

 • Transport odpadów;

 • Działalność w zakresie obrotu odpadami.

 

Pamiętaj. W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

   

Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

 • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

 • podmiot mający ziemię na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

 • uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

 • uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,

 • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Теги:

Kontakt