Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Co to jest Świadectwo pracy?

Do zdobywania i ewidencjonowania doświadczenia zawodowego w Polsce służy „Świadectwo pracy”, a nie „Księgi pracy”, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

Podstawowym obowiązkiem wystawienia Świadectwa Pracy jest rozwiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a firmą pracodawcy.

Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy reguluje Kodeks pracy: art. 97 i 99.

Kiedy pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi Świadectwo pracy?

Dokument ten musi być wydany pracownikowi w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Mówimy konkretnie o stosunkach pracy: umowa o pracę.

Jeżeli pracodawca nie jest w stanie wystawić świadectwa pracy pracownikowi, to świadectwo pracy należy przesłać pocztą lub w inny sposób. Pracodawca ma na to 7 dni od dnia zwolnienia pracownika.

Ponowne zatrudnienie pracownika

Pracodawca zamierzający zawrzeć z tą samą osobą umowę o pracę w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy jest zwolniony z obowiązku wystawienia Świadectwa pracy.

W przypadku przerwy w pracy trwającej dłużej niż 7 dni pracodawca ma obowiązek wystawić Świadectwo pracy.

Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na ponowne nawiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ciągu 7 dni, wówczas obowiązek wystawienia Świadectwa pracy uzależniony jest od wniosku pracownika. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast pracodawca ma 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydania tego dokumentu pracownikowi.

Wydanie Świadectwa Pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy jest jednym z głównych obowiązków pracodawcy. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków nakładana jest kara pieniężna. Ponadto pracownik może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli poniósł szkodę w wyniku opóźnionej dostawy lub wydania Świadectwa pracy zawierającej nieprawdziwe informacje. Odszkodowanie może być wypłacone w wysokości wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od czasu pozostawania pracownika bez pracy z powodu niedostarczenia określonego zaświadczenia. Okres ten nie powinien przekraczać 6 tygodni.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego niewydawanie Świadectwa Pracy jest przestępstwem, za które pracodawca ponosi odpowiedzialność karną.

Kontakt