Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

S.A. SPÓŁKA AKCYJNA

S.A. SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka Akcyjna przeznaczona jest do prowadzenia dużych i średnich przedsiębiorstw.

Spółka akcyjna jest osobą prawną.

Założycielami może być jedna lub więcej osób spośród: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających zdolność prawną. Nie może ustanowić go jako jedynego wspólnika - jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna ma prawo emitować akcje na giełdach.

Jej akcjonariusze posiadający określoną liczbę akcji, które uprawniają ich do otrzymania określonej części dywidendy.

Wymagany kapitał - 100 000 zł.

Nazwa firmy
Może być wybrany do woli, musi zawierać dodatkowy skrót „Spółka Akcyjna” lub S.A.

Nadzór
Rada nadzorcza powinna zostać utworzona również w spółce akcyjnej. Ma co najmniej 3 członków, z których 5 to spółki publiczne.
Walne zgromadzenia wspólników odbywają się w miejscu siedziby spółki (jeśli statut na to pozwala - w innym miejscu). Protokoły z walnych zgromadzeń sporządza się w formie aktu notarialnego.

Procedura zakładania spółki akcyjnej
W celu założenia spółki akcyjnej należy:

1. sporządzić statut firmy;
2. dokonać wpłaty kapitału docelowego przed rejestracją spółki (kapitał docelowy jest wpłacany na rachunek bankowy spółki);
3. powołać organy spółki (dyrektor, prezes);
4. zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS .


Zgłoszenie rejestracyjne składa się na urzędowym formularzu KRS-W4, a wraz z nim w formie załączników:

- KRS-WM - z danymi na temat przedmiotu działalności firmy,
- KRS-WK - o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
- wniosek firmy do urzędu statystycznego o nadanie numeru USRLE/REGON (firma musi być zgłoszona do Urzędu Statystycznego niezależnie od wpisu firmy do KRS).


Do założenia spółki wymagany jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł.

- Wniosek identyfikacyjny o dodatkowe dane NIP-8.


Podział zysków
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym (zbadanym przez biegłego rewidenta) przeznaczonym do wypłaty przez walne zgromadzenie. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

Akcje
Mogą być zarejestrowane lub na okaziciela. Firma musi prowadzić księgę rachunkową - jest to konieczność dla kierownictwa. Obejmuje zapisy dotyczące akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Możesz ustawić preferowane akcje.

Podatek
Spółka podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Obowiązki przedsiębiorców
Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń.
Akcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Ich odpowiedzialność jest ograniczona jedynie do wysokości wniesionego do spółki kapitału.
Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółkę reprezentuje Zarząd (składający się z co najmniej jednego członka) na zasadach określonych w Statucie. Spółkę może również reprezentować prokurent.

Zobowiązania wobec ZUS
Przy rejestracji firmy zostanie ona automatycznie zarejestrowana w ZUS jako płatnik. Nie ma potrzeby dodatkowego reprezentowania firmy w ZUS.

Kategorie cudzoziemców mogących założyć spółkę akcyjną
Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce może założyć i prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ważne ! Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym należy upewnić się, czy istnieje umowa międzynarodowa dotycząca tego państwa.

Kontakt