Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

FIRMA DOWODZĄCA, skrót sp.k. (SPÓŁKA KOMANDYTOWA)

Forma działalności przedsiębiorczej założona przez grupę osób dzielących swoje obowiązki związane z firmą. 

Jeden z uczestników ma kapitał, ale nie chce zarządzać (komandytariusz), drugi natomiast ma wiedzę lub pomysły na biznes, ale nie ma kapitału i potrzebuje wsparcia w realizacji swojego planu (komplementariusz). W konsekwencji osoby fizyczne stają się najczęściej komandytariuszami, a komplementariuszami są w pierwszej kolejności kontrolowane osoby prawne.

Fellow jest aktywnym inwestorem, co oznacza, że ​​prowadzi biznes i reprezentuje firmę.

Nazwa spółki komandytowej musi zawierać nazwisko jednego lub kilku wspólników lub dodatkowe oznaczenie np. „spółka komandytowa”. ABC Sergiusz Shapoval - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną – może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym nieruchomości i inne prawa majątkowe, zaciągać zobowiązania, być powodem lub pozwanym w sądzie.

Procedura założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Aby założyć spółkę, należy podpisać umowę spółki w formie aktu notarialnego, po czym należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) należy złożyć w Sądzie Rejonowym ze względu na siedzibę podmiotu, którego dotyczy wpis.

Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się na urzędowym formularzu KRS-W1, który należy wypełnić poprawnie i czytelnie, zgodnie z umową spółki. Do wniosku należy dołączyć następujące formularze:

- KRS-WС określający dane współwłaścicieli;

- KRS-WM co jest przedmiotem działalności firmy 

- KRS-WK ze wskazaniem współwłaścicieli uprawnionych do reprezentowania spółki.

Państwowa opłata rejestracyjna wynosi 500 zł.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością uważa się za zawiązaną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Aby założyć spółkę nie ma prawnego wymogu minimalnego kapitału zakładowego.

Składki
Wkłady mogą mieć formę pieniężną lub niepieniężną – na przykład wprowadzenie własności rzeczy (należy przez to rozumieć przejście rzeczy na własność spółki), przeniesienie prawa do używania lub pożytku z rzeczy lub prawa, wykonywanie pracy lub usług na rzecz spółki.

Wspólna własność
Majątek, który pojawił się w spółce w okresie jej funkcjonowania, jak również wniesiony przez uczestników jako wkłady, jest własnością spółki, a nie uczestników – w przeciwieństwie do spółki zwykłej.
Partnerstwo jest podmiotem „oddzielnym” od uczestników.

Podatek
W zależności od tego, kto jest współwłaścicielem, działalność spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych / PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób fizycznych / CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).

Kategorie obcokrajowców, którzy mogą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce może założyć i prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce nielegalnie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Ważne! Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym należy upewnić się, czy istnieje umowa międzynarodowa dotycząca tego państwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę, w której można zweryfikować takie informacje.

Kontakt