Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny - dzierżawa nieruchomości, w której umowa zawarta jest na okres krótszy niż okres amortyzacji nieruchomości, co umożliwia leasingodawcy ponowny wynajem nieruchomości po zakończeniu umowy.

Dla najemcy wartość wkładu netto (lub brutto, jeśli podatnicy są zwolnieni z VAT) jest wartością do odliczenia od podatku. Nałożony podatek jest jednak odliczany w całości lub 50% w przypadku pojazdów osobowych. Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo do zakupu przedmiotu leasingu po z góry ustalonym koszcie.

Z kolei umowa leasingu to umowa użyczenia przedmiotu leasingu na warunkach określonych przez leasingodawcę. W umowie najmu obiekt oddawany jest do użytkowania na określony okres (np. 1 miesiąc lub 36 miesięcy), natomiast po wygaśnięciu umowy strony nie mają już żadnych zobowiązań. W przypadku, gdy najemca zdecyduje się na zakup przedmiotu leasingu, a leasingodawca wyrazi zgodę na sprzedaż przedmiotu leasingu, wcześniej uiszczone czynsze najmu nie są zaliczane na poczet zakupu przedmiotu leasingu. Warto również zauważyć, że leasing może być bardziej opłacalną formą objęcia w posiadanie nowego majątku, w szczególności dla nowych firm. Ponadto umowa najmu bardzo często przejmuje formalne obowiązki przy podpisywaniu umowy.

Kiedy leasing można uznać za leasing?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 23a ust. 1 określa definicję umowy najmu. Przez umowę leasingu rozumie się umowę, o której mowa w Kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, zwraca się do drugiej strony o możliwość korzystania ze świadczeń zgodnie z przepisami prawa. Strony zwane dalej „Użytkownikami”, mogą przejąć leasing środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz grunty i użytkowanie wieczyste gruntów.

Przede wszystkim należy zauważyć, że oznaczenie tej umowy jako umowy najmu lub dzierżawy nie ma charakteru decydującego. Umowę najmu można uznać za umowę najmu, niezależnie od jej nazwy, jeżeli:

- została zawarta na czas określony na co najmniej 40% standardowego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiot umowy leasingu ma być odpisany z amortyzacji ruchomości lub wartości niematerialnych.

- została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiot ma być odpisany na amortyzację nieruchomości;

- wysokość opłat uzgodnionych w umowie, bez podatku od towarów i usług, odpowiada co najmniej pierwotnemu kosztowi środków trwałych lub wartości niematerialnych;

- przedmiotem umowy jest główny składnik majątku podlegający amortyzacji przez leasingodawcę, który przenosi go na leasingobiorcę.

Kontakt