Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

ODDZIAŁY 

ODDZIAŁY 
Każda zagraniczna firma z siedzibą poza granicami Polski może otworzyć polski oddział, który jest odpowiednią formą organizacyjno-prawną dla zagranicznej firmy chcącej zaistnieć w Polsce. Oddziały powstają w celu rozpoczęcia działalności i utrzymywania kontaktów z partnerami biznesowymi.

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego nie ma osobowości odrębnej i nie posiada zdolności prawnej.
Przedsiębiorcy zagraniczni mogą zakładać oddziały z siedzibą w Polsce w celu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Procedura zakładania oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego
Możliwość otwarcia przez przedsiębiorcę zagranicznego oddziału swojej firmy w Polsce zależy od tego, czy umowy międzynarodowe dają polskim przedsiębiorcom podobne prawa za granicą (w kraju, w którym przedsiębiorca zagraniczny ma siedzibę) (zasada wzajemności),  czy umowy międzynarodowe nie są różnie interpretowane, traktaty ratyfikowane przez Polskę. Dlatego przed rozpoczęciem takiej formy działalności przedsiębiorczej należy upewnić się, czy przedsiębiorca ma prawo do zakładania oddziałów w Polsce. Informacje można uzyskać w Izbie Gospodarczej w kraju pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego.

Oddział może rozpocząć działalność gospodarczą po zarejestrowaniu się w KRS. Wniosek oddziału przedsiębiorcy zagranicznego sporządza się na formularzu zgłoszeniowym KRS-W10, do którego należy dołączyć urzędowe dokumenty wymagane do rejestracji odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorcy. W każdym razie będą to formularze:

- KRS-WK z danymi osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego (również osób będących członkami organu kontrolnego, jeżeli jest to przewidziane oraz
- KRS-WM z opisem przedmiotu oddziału.


Aby zarejestrować oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce należy dodatkowo podać następujące informacje (na formularzu KRS-WJ):

1. o miejsce prowadzenia działalności i adres oddziału;

2. nazwiska lub adresy członków zarządu przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, a także nazwiska i adresy członków Rady Nadzorczej, o ile występują;

3. dane osobowe (w tym PESEL), adres w Polsce i stanowisko osoby powołanej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w polskim oddziale (tj. osoby posiadające pełnomocnictwo ogólne);

4. przedmiot działalności oddziału, zgodnie z polską klasyfikacją działalności gospodarczej (odpowiednik europejskiej klasyfikacji PKD) – przedmiot działalności oddziału nie może być szerszy niż przedmiot działalności przedsiębiorcy zagranicznego, ale może być węższy.

Opłata rejestracyjna wynosi 500 zł.

Podatek
Oddział firmy zagranicznej podlega w Polsce ograniczonemu opodatkowaniu. Oznacza to, że podmiot płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w Polsce tylko od dochodów uzyskanych na jej terytorium. Podmioty zagraniczne nie będą płacić w Polsce podatku od dochodów pochodzących z zagranicy (np. za usługę wykonaną poza terytorium Polski).

Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Założyciel (przedsiębiorca zagraniczny) ponosi pełną odpowiedzialność.

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć oddział przedsiębiorstwa zagranicznego
Ci, którzy mają w Polsce:

1. Zezwolenie na pobyt stały;

2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

3. Zezwolenie na pobyt czasowy (zezwolenie na pobyt) - wydawane cudzoziemcowi na podstawie połączenia z rodziną;

4. Zezwolenie na pobyt (wydawane na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawanego przez inne niż Polska państwa członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce);

5. Zezwolenie na pobyt (wydawane członkowi rodziny cudzoziemca, który ma prawo pobytu jako rezydent długoterminowy UE lub wydawane przez inne państwo członkowskie UE (nie Polskę), jeżeli osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce. Jeżeli ta osoba jest członkiem rodziny i przebywał z cudzoziemcem na terytorium innego państwa (kraje UE) i chce mu towarzyszyć/dołączyć);

6. Zezwolenie na pobyt (wydawane na podstawie studiów w stacjonarnych na uniwersytecie lub studiów podyplomowych w Polsce);

7. Zezwolenie na pobyt (wydawane cudzoziemcowi, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

Ważne! Cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli podstawą ich pobytu są:

- Status uchodźcy;

- Dodatkowa lub tymczasowa ochrona;

- Zezwolenie na pobyt;

- Posiadanie Karty Polaka.

Kontakt