Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Forma biznesowa: Przedstawicielstwo

URZĘDY PRZEDSTAWICIELSTWA

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego jest prawnie zależną, podporządkowaną w całym spektrum swojej działalności jednostką organizacyjną, która w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego prowadzi wyłącznie działalność w zakresie reklamy i promocji. Działalność reklamowa i promocyjna jest częścią działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Jakakolwiek inna aktywność jest zabroniona.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa zlokalizowane w Polsce, jeżeli działalność zagranicznej organizacji w Polsce będzie prowadzona bezpośrednio w jego imieniu i na jego korzyść.

Procedura tworzenia przedstawicielstwa
Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

Istnieją dwa rodzaje rejestracji przedstawicielstwa:

1.      Rejestracja pocztą. Wysyłanie niezbędnych dokumentów i opłat skarbowych na adresy: Ministerstwo Gospodarki, Departament Handlu i Usług (Departament Handlu i Usług);

       2. Zarejestruj się bezpośrednio w budynku Ministerstwa.

Opłata skarbowa za wpis wynosi 1000 zł.

Wymagane dokumenty do złożenia wraz z wnioskiem:

- urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą,

- urzędowo poświadczony odpis dokumentu wskazujący adres przedsiębiorcy zagranicznego, zasady przedstawiania się przedsiębiorcy zagranicznego oraz osoby upoważnione do jego złożenia, jeżeli dokument, o którym mowa powyżej, nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;

- poświadczony odpis dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do korzystania z lokalu na potrzeby siedziby przedstawicielstwa.

Podatek
Podatnicy, którzy nie mają siedziby głównej lub zarządu w Polsce, podlegają obowiązkowemu opodatkowaniu wyłącznie od dochodów, które uzyskują w Polsce. W związku z tym przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie płaci podatków od dochodu, którego źródło znajduje się za granicą.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy
Założyciel (przedsiębiorca zagraniczny lub osoba zagraniczna wyznaczona do promocji) ponosi pełną odpowiedzialność.

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

1.      Zezwolenie na pobyt stały ;

2.      Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

3.      Zezwolenie na pobyt czasowy - wydawane cudzoziemcowi na podstawie połączenia z rodziną;

4.      Zezwolenie na pobyt (wydawane na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawanego przez inne niż Polska państwa członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce);

5.      Zezwolenie na pobyt (wydawane członkowi rodziny cudzoziemca, który ma prawo pobytu jako rezydent długoterminowy UE lub wydawane przez inne państwo członkowskie UE (nie Polskę), jeżeli osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce. Jeżeli ta osoba jest członkiem rodziny i przebywał z cudzoziemcem na terytorium innego państwa (kraje UE) i chce mu towarzyszyć/dołączyć);

6.      Zezwolenie na pobyt (wydawane na podstawie studiów stacjonarnych na uniwersytecie lub studiów podyplomowych w Polsce);

7.      Zezwolenie na pobyt (wydawane cudzoziemcowi, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

8.      Ważne! Cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli podstawą ich pobytu są:

- Status uchodźcy;

- Dodatkowa lub tymczasowa ochrona;

- Zezwolenie na pobyt;

- Posiadanie Karty Polaka.

Kontakt