Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Sp. P. SPÓŁKA PARTNERSKA lub Przedsiębiorczość stowarzyszona

Sp. P. SPÓŁKA PARTNERSKA
lub Przedsiębiorczość stowarzyszona

Utworzony przez partnerów (współwłaścicieli) do wykonywania wolnego zawodu w ramach organizacji działalności przedsiębiorczej pod własną nazwą. A także, aby otrzymać wspólny zysk poprzez łączenie kapitałów.
Firmę partnerską mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne, które mają prawo wykonywania wolnego zawodu.

Dopuszczalne zawody to:

adwokat
farmaceuta
architekt
rewident księgowy
Broker ubezpieczeniowy
doradca inwestycyjny
konsultant podatkowy
inżynier budownictwa,
księgowa
lekarz
dentysta
lekarz weterynarii
makler papierów wartościowych
notariusz
pielęgniarka
położna
doradca prawny
rzeczoznawca majątkowy
tłumacz przysięgły.
(* lista może ulec zmianie)

Spółka nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną i może we własnym imieniu nabywać prawa i obowiązki, być powodem lub pozwanym w sądzie.

Procedura założycielska

Aby założyć spółkę należy podpisać umowę spółki, która musi mieć formę aktu notarialnego, po czym spółka musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wniosek o rejestrację spółki partnerskiej składa się na urzędowym formularzu KRS-W1, który należy wypełnić poprawnie i czytelnie, zgodnie z umową spółki. Do wniosku należy dołączyć następujące formularze:

KRS-WD ustalający dane wspólników firmy,
KRS-WM klasyfikujący przedmiot działalności firmy,
KRS-WK ze wskazaniem współwłaścicieli uprawnionych do reprezentowania spółki.
Opłata rejestracyjna państwowa wynosi 500 zł.

Spółkę partnerską uważa się za utworzoną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nie ma prawnego wymogu wniesienia minimalnego kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki.

Podatek
Wspólnicy w spółce partnerskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), CIT.

Obowiązki przedsiębiorców
Wspólnik nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikających ze zobowiązań społecznych powstałych w wyniku wykonywania przez innych wspólników  dodatkowej pracy. Wspólnik nie ponosi również odpowiedzialności za zobowiązania będące wynikiem działania lub zaniechania osób pracujących w spółce na podstawie umowy o pracę lub innych stosunków prawnych, którymi zarządzał inny wspólnik lub świadczenia usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Umowa spółki może przewidywać, że jeden lub więcej wspólników zgadza się ponosić odpowiedzialność, ponieważ są oni współwłaścicielami pełnej spółki osobowej. Każdy wspólnik odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z innymi współwłaścicielami oraz ze społeczeństwem za zobowiązania społeczeństwa, które nie są bezpośrednio związane z wykonywaniem dodatkowej pracy przez poszczególnych wspólników.

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą.

- Zezwolenie na pobyt stały;
- Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- Zezwolenie na pobyt czasowy - wydawane cudzoziemcowi na podstawie połączenia z rodziną;
- Zezwolenie na pobyt (wydawane na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawanego przez inne niż Polska państwa członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce);
- Zezwolenie na pobyt (wydawane członkowi rodziny cudzoziemca, który ma prawo pobytu jako rezydent długoterminowy UE lub wydawane przez inne państwo członkowskie UE (nie Polskę), jeżeli osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce. Jeżeli ta osoba jest członkiem rodziny i przebywał z cudzoziemcem na terytorium innego państwa (kraje UE) i chce mu towarzyszyć/dołączyć);
- Zezwolenie na pobyt (wydawane na podstawie studiów stacjonarnych na uniwersytecie lub studiów podyplomowych w Polsce);
- Zezwolenie na pobyt (wydawane cudzoziemcowi, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

Ważne! Cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli podstawą ich pobytu są:

Status uchodźcy;
Dodatkowa lub tymczasowa ochrona;
Zezwolenie na pobyt;
Posiadanie Karty Polaka.

Kontakt