Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

Indywidualne przedsiębiorca

Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej (JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA) jest najprostszą formą prowadzenia działalności.

Osoba fizyczna ma prawo rozpocząć i zarządzać tym formularzem. W takim przypadku przedsiębiorca nie będzie miał osobowości prawnej.

W celu założenia indywidualnej działalności gospodarczej na terenie Polski konieczna jest rejestracja w Centralnym Rejestrze (CEIDG).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to wykaz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Księgowość pozwala uzyskać bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach. Wszystkie czynności przeprowadzane są bezpłatnie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Rejestru Centralnego. Ponadto każdy ma prawo zwrócić się do organizacji komercyjnych o pomoc w rejestracji.

Podatek

Indywidualna działalność gospodarcza podlega obowiązkowemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych / PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych), CIT.

Ważne! Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) NIE JEST WYMAGANA!

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania społeczne i cywilne.

Obowiązki te mają zastosowanie w przypadku niepowodzenia w działalności przedsiębiorczej, ewentualne odzyskanie w stosunku do przedsiębiorcy może być skierowane na jego majątek osobisty (nieruchomości, dochody, zarobki i inne czynności generujące dochód).

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą.

Ci, którzy mają w Polsce:

  1. Zezwolenie na pobyt stały ;
  2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  3. Zezwolenie na pobyt czasowy – wydawane cudzoziemcowi na podstawie prawa połączenia z rodziną;
  4. Zezwolenie na pobyt wydawane na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawanego przez inne niż Polska państwa członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce;
  5. Zezwolenie na pobyt wydawane członkowi rodziny cudzoziemca, który ma prawo pobytu jako rezydent długoterminowy UE lub wydawane przez inne państwo członkowskie UE (nie Polskę), jeżeli osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce. Jeżeli ta osoba jest członkiem rodziny i przebywała z cudzoziemcem na terytorium innego państwa (kraje UE) i chce mu towarzyszyć/dołączyć;
  6. Zezwolenie na pobyt wydawane na podstawie studiów stacjonarnych na uniwersytecie lub studiów podyplomowych w Polsce;
  7. Zezwolenie na pobyt wydawane cudzoziemcowi, który pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

Ważne! Cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli podstawą ich pobytu są:

- Status uchodźcy;

- Dodatkowa lub tymczasowa ochrona;

- Zezwolenie na pobyt;

- Posiadanie Karty Polaka.

Kontakt