Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

JOINT STOCK COMPANY, skrót S.K.A. (SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA)

Konstrukcja spółki osobowej łączy rozwiązania charakterystyczne dla spółek osobowych (w szczególności spółek komandytowych), a także zawiera elementy charakterystyczne dla spółki akcyjnej, która jest spółką gospodarczą. 

Preferowany zakres działalności
Przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej na dużą skalę (prawo wymaga minimalnego wkładu 50 000 zł, czyli ok. 12 600 EURO).

Nazwa firmy
Musi zawierać nazwisko co najmniej jednego z komplementariuszy, a także dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej musi zawierać pełną nazwę firmy (również pełną nazwę formy prawnej) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to wskazania pełnego nazwiska partnera będącego osobą fizyczną.

Jeżeli nazwa firmy zawiera nazwisko (lub firmę) komandytariusza, prowadzi to do zmiany zakresu jego odpowiedzialności – będzie on odpowiadał jako pełnoprawny towarzysz.

Odpowiedzialność
Spółka nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną – może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym nieruchomości i inne prawa majątkowe, zaciągać zobowiązania, być powodem lub pozwanym w sądzie.
Spółka odpowiada za swoje długi lub zobowiązania całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń, solidarnie ze swoimi komplementariuszami.

Odpowiedzialność uczestników
Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, podmiotem zależnym, solidarnie ze spółką.
Akcjonariusz odpowiada wobec osób trzecich jako komplementariusz, jeżeli nazwa lub firma/nazwisko akcjonariusza występuje w imieniu firmy spółki komandytowej. W pozostałych przypadkach nie odpowiada za zobowiązania spółki. Ryzyko udziału wspólników w spółce jest ograniczone wielkością kapitału zainwestowanego w nabycie udziałów w spółce.

Procedura założycielska
Aby założyć firmę należy podpisać statut, który musi mieć formę aktu notarialnego, a następnie firma musi być zarejestrowana w KRS. Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego dla siedziby spółki.

Rejestracja przedsiębiorstwa
Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się na urzędowym formularzu KRS-W2, który należy wypełnić poprawnie i czytelnie, zgodnie z umową spółki. Do wniosku należy dołączyć następujące formularze:

- KRS-WВ określający dane współwłaścicieli,

- KRS-WM klasyfikujący przedmiot działalności firmy,

- KRS-WK ze wskazaniem współwłaścicieli uprawnionych do reprezentowania spółki.

Opłata rejestracyjna państwowa wynosi 500 zł.

Podatek
Spółka komandytowa jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Ponadto akcjonariusze muszą również płacić podatek dochodowy od zysków wypłaconych im w formie dywidendy, jeśli akcjonariusze są osobami fizycznymi lub CIT, jeśli akcjonariusze są osobami prawnymi.

Spółka jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego.

Zarządzanie sprawami partnerskimi
Prowadzenie spraw spółki należy do kompetencji komplementariuszy, z wyjątkiem spraw przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia lub zarządu na mocy przepisów Kodeksu stowarzyszeń gospodarczych lub statut spółki.

Ważne! Akcjonariusze nie mają prawa prowadzenia spraw spółki.

Składki na ZUS (Fundusz Ubezpieczeń Społecznych)
Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie dotyczy akcjonariuszy. W konsekwencji udziałowiec nie jest zobowiązany do opłacania składek za tego rodzaju ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy jest jedynym udziałowcem, czy nie.
Komplementariusze opłacają składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na takich samych zasadach jak osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Firma będzie płatnikiem w przypadku zatrudnienia pracowników lub wykonawców.

Kategorie obcokrajowców, którzy mogą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce może założyć i prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cudzoziemiec przebywający w Polsce nielegalnie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Ważne! Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym należy upewnić się, czy istnieje umowa międzynarodowa dotycząca tego państwa.Kontakt