Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

SPÓŁKA CYWILNA

S.c. SPÓŁKA CYWILNA

To możliwość założenia biznesu przez więcej niż jednego założyciela. Spółka cywilna jest odpowiednia dla prowadzenia małych firm. Nie posiada statusu osoby prawnej. Wszelka odpowiedzialność za zobowiązania dotyczy w równym stopniu wszystkich założycieli (właścicieli).

Proste partnerstwo mogą założyć co najmniej 2 osoby fizyczne lub prawne, które nie mają statusu osoby prawnej.

Rejestracja

W celu założenia indywidualnej działalności gospodarczej na terenie Polski konieczna jest rejestracja w Centralnym Rejestrze (CEIDG).

Rejestracja w KRS NIE JEST WYMAGANA!

Procedura zakładania

Proste partnerstwo tworzone jest automatycznie po zawarciu umowy. W umowie muszą znajdować się informacje o współwłaścicielach firmy, ich ogólnym celu gospodarczym oraz planie osiągnięcia tych zamierzeń. Założenie spółki prostej według prawa nie wymaga minimalnego kapitału.

Podatek

W zależności od tego kto jest współwłaścicielem, działalność spółki zwykłej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) (podatek dochodowy od osób fizycznych – w przypadku, gdy spółkę zakładają osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) lub CIT (podatek dochodowy od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa jest założona przez osoby prawne).

Obowiązki przedsiębiorców

Przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania społeczne i cywilno – prawne.

Obowiązki te mają zastosowanie w przypadku niepowodzenia w działalności przedsiębiorczej. W razie zadłużenia przedsiębiorcy dług zostanie ściągnięty z majątku osobistego (nieruchomości, dochody, zarobki i inne czynności generujące dochód).

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć proste partnerstwo w Polsce.

Osoby, które mają:

  1. Zezwolenie na osiedlenie się;
  2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  3. Zezwolenie na pobyt wydawane członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną;
  4. Zezwolenie na pobyt wydawane na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawanego przez inne niż Polska państwa członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce;
  5. Zezwolenie na pobyt wydawane członkowi rodziny cudzoziemca, który ma prawo pobytu jako rezydent długoterminowy UE lub wydawane przez inne państwo członkowskie UE (nie Polskę), jeżeli osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce. Jeżeli ta osoba jest członkiem rodziny i przebywał z cudzoziemcem na terytorium innego państwa (kraje UE) i chce mu towarzyszyć/dołączyć;
  6. Zezwolenie na pobyt wydawane na podstawie studiów na uniwersytecie lub studiów podyplomowych w Polsce;
  7. Zezwolenie na pobyt wydawane cudzoziemcowi pozostającemu w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

Ważne! Cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli podstawą ich pobytu są:

Status uchodźcy;

Dodatkowa lub tymczasowa ochrona;

Zezwolenie na pobyt;

Posiadanie Karty Polaka.

Ważne! Aby założyć prostą spółkę, musisz być przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Kontakt