Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

PEŁNE PARTNERSTWO, skrót sp. J. (SPÓŁKA JAWNA)

PEŁNE PARTNERSTWO, skrót sp. J. (SPÓŁKA JAWNA)

Forma działalności, w której prywatni handlowcy (generalni towarzysze) są zaangażowani w działalność przedsiębiorczą w imieniu spółki. Osoba zarządzająca może być członkiem tylko jednej spółki osobowej.

Firmę mogą założyć co najmniej 2 osoby lub jednostki prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uznanej za zdolne do czynności prawnych.

Nazwa firmy

Firma spółki osobowej musi zawierać albo nazwiska wszystkich jej uczestników i słowa „spółka pełna”, albo imię i nazwisko (nazwę) jednego lub więcej uczestników przy użyciu słów „i spółka” i „spółka pełna”.

Odpowiedzialność

Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że ​​członkowie spółki jawnej ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.

Odpowiedzialność subsydiarna wiąże się z tym, że za zobowiązania spółki w pierwszej kolejności odpowiada spółka jawna, a następnie, gdy majątek spółki nie jest w stanie uregulować zobowiązań wobec wierzycieli, właściciele spółki odpowiadają majątkiem własnym.

Procedura założycielska

Należy podpisać pisemną umowę partnerską. Umowa nie musi mieć formy aktu notarialnego. Po napisaniu umowy spółka powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) należy złożyć w Sądzie Rejonowym dla siedziby podmiotu, którego dotyczy wpis.

Wniosek o rejestrację spółki jawnej należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W1, który należy wypełnić poprawnie i czytelnie, zgodnie z umową spółki. Do wniosku należy dołączyć następujące formularze:

KRS-WB określający dane współwłaścicieli;

KRS-WM   określający podmioty partnerstw;

KRS-WK ze wskazaniem współwłaścicieli uprawnionych do reprezentowania spółki.

Wraz z w/w formularzami jeden egzemplarz pełnej umowy spółki (w oryginale), imiona i nazwiska współwłaścicieli, nazwę firmy współwłaścicieli oraz adresy współwłaścicieli lub ich adresy do doręczeń , a urzędowo poświadczone (notarialnie) próbki podpisów osób upoważnionych do reprezentowania spółki należy przesłać do sądu.

Opłata rejestracyjna państwowa wynosi 500 zł.

Spółkę jawną uważa się za zarejestrowaną i założoną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Nie ma ustawowego minimalnego kapitału zakładowego wymaganego do założenia spółki.

Podatek

W zależności od tego, kto jest współwłaścicielem, działalność spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych / PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych / CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).

Obowiązki przedsiębiorców

Każdy przedsiębiorca całym swoim majątkiem odpowiada za niepowodzenia przedsiębiorstwa i jest w równym stopniu odpowiedzialny wobec innych właścicieli i spółek osobowych (spółka zależna).

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć proste partnerstwo w Polsce.

Muszą koniecznie mieć:

1. Zezwolenie na osiedlenie się;

2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

3. Zezwolenie na pobyt wydawane członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną;

4. Zezwolenie na pobyt wydawane na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, wydawanego przez inne niż Polska państwa członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce;

5. Zezwolenie na pobyt wydawane członkowi rodziny cudzoziemca, który ma prawo pobytu jako rezydent długoterminowy UE lub wydawane przez inne państwo członkowskie UE (nie Polskę), jeżeli osoba uzasadnia swój pobyt w Polsce. Jeżeli ta osoba jest członkiem rodziny i przebywał z cudzoziemcem na terytorium innego państwa (kraje UE) i chce mu towarzyszyć/dołączyć.

6. Zezwolenie na pobyt wydawane na podstawie studiów stacjonarnych na uniwersytecie lub studiów podyplomowych w Polsce;

7. Zezwolenie na pobyt wydawane cudzoziemcowi pozostającemu w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce.

Ważne! Cudzoziemcy małżonkowie obywateli polskich mogą prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli podstawą ich pobytu są:

- Status uchodźcy;

- Dodatkowa lub tymczasowa ochrona;

- Zezwolenie na pobyt;

- Posiadanie Karty Polaka.

Kontakt