Бухгалтерия в Польше | inPL Group - бухгалтерское обслуживание в Люблине, Катовице, Кракове и Варшаве

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sp. z o.o.)

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona w dowolnym celu przewidzianym przez prawo. Podstawą istnienia firmy jest jej kapitał zakładowy.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną.

Spółkę może założyć jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. zwykłe spółki osobowe).

Zarządzanie i reprezentacja biznesu.
Spółka działa jako osoba prawna poprzez swoje organy. Właściciel jest niezbędny do funkcjonowania firmy. Właściciel zarządza działalnością firmy i reprezentuje firmę. Może to być jedna lub więcej osób. Członkami mogą być partnerzy lub osoby spoza grupy partnerów. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani decyzją wspólników. Statut może przewidywać inne sposoby powoływania i odwoływania członków zarządu: np. przez radę nadzorczą, po jednej z każdego wspólnika.

Oprócz rady w spółce mogą istnieć organy nadzorcze. Jeżeli kapitał zakładowy przekracza 500 000 zł, a liczba wspólników przekracza 25, spółka musi posiadać radę nadzorczą lub komisję audytu.

Majątek firmy.
Spółka może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, ruchomości, zaciągać zobowiązania, w tym pożyczki itp. Majątek spółki stanowi majątek odrębny od majątku wspólników. Majątek spółki jest początkowo tworzony na podstawie wkładów wspólników i może być pomnażany przez spółkę o majątek własny.

Wkłady partnerów.
Akcjonariusze muszą wnieść wkład w pokrycie kapitału docelowego. Minimalny kapitał zakładowy to 5 000 zł. Akcjonariusze mogą pokryć swoje udziały wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Przedmiot aportu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu.

Odpowiedzialność za zobowiązania firmy.
Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Również członkowie organów spółki nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 299.

Procedura zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy:

- sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego (w obecności notariusza w Polsce);
- wpłacić cały kapitał zakładowy przed jego rejestracją (minimalny kapitał zakładowy to 5.000 zł; wkłady pieniężne wnoszone są na rachunek bankowy spółki);
- powoływać organy spółki (np. dyrektor, prezes);
- zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).


Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim w formie załączników:

KRS-WE - dotycząca współwłaścicieli firmy;
KRS-WM - z danymi na temat przedmiotu działalności firmy,
KRS-WK - o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
Z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska status osoby prawnej.

Podatek
Spółka podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych.

Obowiązki przedsiębiorców.
Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Współwłaściciele nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ponoszą ryzyko do wysokości wniesionych do spółki wkładów.

Kategorie cudzoziemców, którzy mogą założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Każdy cudzoziemiec przebywający legalnie w Polsce może założyć i prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Cudzoziemiec przebywający w Polsce nielegalnie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Ważne! Umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym należy upewnić się, czy istnieje umowa międzynarodowa w odniesieniu do tego państwa.

Kontakt